Scottish Varsity Rugby
University of Edinburgh 2nd XV 62
University of St Andrews 2nd XV 7
BT Murrayfield
Edinburgh
23/09/2017
Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092019_1Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_2Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_3Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_4Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_5Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_6Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_7Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_8Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_9Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_10Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_11Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_13Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_14Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_15Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_16Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_17Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_18Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_19Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_20Edinburgh University_v_Univ_St_Andrews_men_23092017_21